PŘIHLÁŠKA

případné dotazy vám zodpoví Kočovská Lucie - předsedkyně RPK

lkocovska@seznam.cz

tel.: 739015027

Součástí přihlášky je fotokopie potvrzení o původu a u hřebců k licentaci také protokol o stanovení genotypu.

Na místě je nutno předložit originály potvrzení o původu, protokolu o stanovení genotypu a průkaz koně. 

Je třeba dodržet veterinární podmínky pro účast na veřejném svodu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit na akci koně, který není v dobrém zdravotním stavu či v odpovídající výživové kondici, případně vyloučit koně a majitele, kteří hrubě porušují výše uvedená pravidla a to vše bez nároku na vrácení příslušných poplatků. 

Účastníci akce jsou povinni:

- dbát pokynů pořadatele a vedení areálu,

- dodržovat platná pravidla pro sportovní a veřejné akce dle nařízení vlády v souvislosti s COVID (bude upřesněno, dle aktuální situace v pokynech pro účastníky)

- dostavit se včas k hodnocení koně

Za koně zodpovídá majitel nebo jím pověřená osoba.

Za nezletilé zodpovídá rodič nebo jím pověřená osoba. Děti do 14 let včetně mají při předvádění koní povinnou bezpečnostní jezdeckou přilbu.

SCHSHP nenese odpovědnost za škody způsobené na zdraví či majetku zúčastněných osob.