SPECIÁLNÍ VÝSTAVNÍ TŘÍDY

Speciální výstavní třídy mohou mít mnoho podob, které se zemi od země v různých věcech odlišují, ale společné kořeny mají ve Velké Británii. Jedná se především o jezdecké a zápřahové třídy v anglickém stylu, ale do této skupiny patří i třídy Mladých vystavovatelů.

Tyto soutěže pamatují také na naše nejmenší a poskytují jim kvalitní jezdecké začátky. Vzhledem k propracovanému systému a promyšlenému odstupňování soutěží umožňují zapojení všech věkových kategorií jezdců, od tříletých dětí až po dospělé.

Cílem speciálních výstavních tříd je vychovávat děti k zodpovědnosti za živého tvora, poskytnout jim kvalitní jezdecké základy, vzbudit v nich smysl pro fair play a zájem o koně a pony, jako partnery na celý život.

Speciální výstavní třídy jsou dnes již nedílnou součástí všech velkých chovatelských akcí. Smyslem těchto tříd je ukázat, že vystavovaní jedinci nejsou jen kvalitními reprezentanty svého plemene, ale že jsou také dobře pracovně upotřebitelní s přihlédnutím k možnostem daného plemene. Součástí posouzení každého koně ve speciálních výstavních třídách je nejen jeho výkon, ale také exteriér a typ. To je jeden z důvodů, proč jsou dnes již ve většině případů speciální výstavní třídy otevřeny pouze pro pony a koně s prokázaným původem.

Rozsah speciálních výstavních tříd je obrovský. V ČR se nejčastěji setkáváme s výstavními třídami Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving. Součástí každé speciální výstavní třídy je společné předvedení ve skupině a individuální prezentace. Na následujících stránkách si jednotlivé třídy krátce přiblížíme. Konkrétní požadavky na jednotlivé třídy naleznete v Národních pravidlech SCHSHP pro speciální výstavní třídy

Mladý vystavovatel

Tato soutěž je otevřená pro děti a juniory do 16 let věku a jejím cílem je příprava a výchova mladých zájemců o vystavování pony "in hand" - tedy česky - na ruce. 

Posuzovatel hodnotí zejména správnou práci dítěte s poníkem s ohledem na korektní předvedení poníka v kroku, klusu a výstavním postoji. 

Mladý vystavovatel vede soutěžící k tomu, aby byli schopni korektně a bezpečně svého svěřence předvést. Tyto zkušenosti mohou pak využít, buď v klasických výstavních třídách, nebo například při zkouškách základního výcviku jezdce, kde je předvedení koně na ruce součástí zkoušky, nebo třeba jen při běžné manipulaci se svým koněm.

Lead rein

Výstavní jezdecká třída pro děti od 3 do 9 let na poníkovi vedeném vodičem. Vodičem v této soutěži může být rodič nebo jiná minimálně 16 letá osoba. Je nezbytné, aby byl vodič velmi zkušený, protože jeho úkolem je zajistit malému začínajícímu jezdci maximální bezpečnost.

Tato výstavní třída je primárně určena pro původní britská pony plemena, jejichž KVH nepřesahuje 122 cm. Výstavní třídy se mohou účastnit pouze valaši a klisny, které pod sebou v daném roce nemají hříbě. Hřebci jsou z této třídy z důvodů bezpečnosti vyloučeni. 

Pony pro tuto výstavní třídu musí být velmi trpělivý, přiměřeně temperamentní a dobře vychovaný, aby svému malému jezdci poskytl bezpečí a radost z jízdy. Je velmi důležité, aby pony vykazoval kvalitní exteriér a typ v rámci svého plemene.

Pony jsou předváděni v klasickém anglickém stylu, tedy s anglickým sedlem, naužděni uzdečkou s klasickým anglickým nánosníkem a stihlovým udidlem. Otěže vedou od udidla přímo do rukou jezdce a vodítko, které drží vodič, musí být zapnuto do nánosníku, nikoliv do udidla. Poníci se předvádí v kroku a klusu. Jezdecké oblečení dětí má odpovídat klasickému anglickému stylu, nezbytná je bezpečnostní přilba.

First ridden

Tato speciální výstavní třída je po Lead Reinu, dalším krokem v jezdeckém vzdělávání dětí. Děti se zde učí již samostatně se pohybovat mezi dalšími koňmi, udržovat si rozestupy, dávat pozor nejen na sebe, ale i na ostatní. Díky tomu, že je v této třídě kladen velký důraz na charakter poníků, mají děti možnost získat tyto zkušenosti v bezpečném prostředí. Jakékoli projevy neposlušnosti poníka, které by mohly ohrozit jezdce samotného, nebo ostatní účastníky, jsou důvodem k okamžitému vyloučení. Cílem First Ridden tříd je vychovat z dětí zdatné, sebevědomé a ohleduplné jezdce, kteří své zkušenosti zúročí, ať již na závodech nebo třeba při Hubertových jízdách či jiných veřejných vystoupeních. 

Třída je určena začínajícím jezdcům do 12 let, je otevřená pro původní britská pony plemena, jejichž KVH nepřesahuje 137 cm. Této výstavní třídy se mohou účastnit pouze valaši a klisny, které v daném roce nemají pod sebou hříbě. Hřebci jsou z této třídy z důvodů bezpečnosti vyloučeni. Důležitým kritériem hodnocení je i korektní exteriér a pohyb poníka. 

Poníci jsou předváděni v klasickém anglickém stylu. Nauzděni uzdečkou s anglickým nánosníkem a stihlovým udidlem a s anglickým sedlem. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou v této třídě povoleny. Jezdci mají korektní jezdecký oděv v anglickém stylu a nezbytnou součástí je bezpečnostní přilba. 

Soutěžící nejprve absolvují společné předvedení ve skupině v kroku a klusu na obě ruce. Následně se posuzovateli představí každý samostatně v individuální úloze, která zahrnuje již také cvalové pasáže. 

Open ridden

Open Ridden je výstavní jezdecká třída otevřená pro klisny, valachy i hřebce všech původních britských plemen pony a cob. 

I zde je rovným dílem hodnocen korektní exteriér a typ předváděného poníka společně s jeho mechanikou pohybu a jeho výkon, připravenost a způsob předvedení.

Věk jezdců není omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích. Pro skupinu malých plemen (s KVH do 137 cm) musí být jezdec na hřebci minimálně dvanáctiletý, pro skupinu velkých plemen (s KVH nad 137 cm) minimálně čtrnáctiletý.

Koně jsou předváděni v klasickém anglickém stylu, s anglickým sedlem, nauzděni uzdečkou s anglickým nánosníkem. Pomocné otěže nejsou v této třídě povoleny. Jezdci mají korektní jezdecký oděv v anglickém stylu a nezbytnou součástí je bezpečnostní přilba. 

Tato výstavní třída je určena již pokročilým jezdcům, kteří jsou schopni koně předvést ve skupině ve všech chodech, jsou schopni si samostatně upravovat rozestupy a využít celý prostor výstavního kruhu.  

Driving

Pod tímto označením se skrývají zápřahové speciální výstavní třídy. 

I v hodnocení drivingu hraje důležitou roli exteriér koně, který by měl odpovídat plemennému standardu. V této třídě se klade také velký důraz na mechaniku pohybu. 

V drivingových třídách mohou soutěžit čtyřletí a starší pony a koně bez rozdílu pohlaví s výjimkou kojících klisen. 

Koně mohou být předvedeni v jedno i vícespřeží a to jak v kočárech, tak v sulkách. Nejsou kladeny striktní požadavky na typ kočárů a postrojů, samozřejmě musí být zachována bezpečnost a pohodlí zvířat. 

Všichni společně absolvují předvedení ve skupině v kroku a pracovním klusu. Vozatajové si musí umět udržet patřičné rozdělení po výstavním kruhu a dbát pokynů stewarda, například ke změně směru či chodu. Při individuální prezentaci se předvádí kromě výše uvedeného také prodloužený klus a může být požadováno i zacouvání. V drivingu se nepředvádí cval.

Úbor vozataje by měl být společenský a to včetně vhodné pokrývky hlavy. Do 18let je povinná bezpečnostní přilba. Povinná je také pokrývka kolen a bič vhodné délky.