VÝSTAVNICTVÍ

Nacházíte se na stránce, kde naleznete stávající schválený Výstavní řád. V jeho obsahu získáte odpovědi na úpravu svého poníka, vystavovatele, organizační a legislativní náležitosti k průběhu výstavy.

Výstavní řád je platný od roku 2019.


VÝSTAVNÍ ŘÁD PLEMENE SHETLAND PONY

Výstavní řád shrnuje všeobecné i specifické podmínky pro předvádění plemene Shetland pony. Je platným předpisem pro předvádění koní plemene SHP na výstavách a jiných chovatelských akcích (licentacích, svodech atd) pořádaných Svazem chovatelů shetlandských pony (dále jen SCHSHP) a jím pověřených subjektů. Je závazný pro SCHSHP a pořadatelské subjekty, které žádají o podporu SCHSHP. Platí pro všechny typy SHP. Je doporučením pro všechny subjekty pořádající akce pro SHP a jako takový je v plném znění volně šiřitelný.


1. VÝSTAVNÍ KATEGORIE


Originální typ - kategorie zahrnuje koně s KVH do 107 cm

Mini typ - kategorie zahrnuje koně s KVH do 87cm včetně

Do kategorie je pony zařazen na základě údajů uvedených v přihlášce. V případě pochybností o správnosti zařezení do kategorie, může kdokoli podat protest a to nejpozději do zahájení vyhodnocování dané výstavní třídy. Pro tyto případy musí být na akcích řídících se tímto řádem k dispozici hůlková míra (zajišťuje pořadatel) a měření provede posuzovatel za přítomnosti ředitele akce.

V obou kategoriích lze vystavovat pouze SHP s prokazatelným původem nebo pony zapsáné do české PK SHP. Všichni pony musí být registrovaní v UEK ČR (kromě zahraničních účastníků).


2. VÝSTAVNÍ TŘÍDY


  1. A) Hříbata pod matkou
  2. B) Mladí pony roční
  3. C) Mladí pony dvouletí
  4. D) Mladé klisny tříleté
  5. E) Mladí hřebci tříletí
  6. F) Čtyřleté a starší klisny
  7. G) Čtyřletí a starší hřebci
  8. H) Valaši tříletí
  9. I) Valaši čtyřletí a starší

  V případě, že nebude ve třídě dostatečný počet koní (minimálně tři) lze sloučit třídy B+C, D+F, E+G, H+I.

  Třída A se neslučuje s žádnou jinou třídou ani při nízkém počtu přihlášených.

  Příslušnost k věkové třídě je dána ročníkem narození a platí po celý kalendářní rok.

  V případě zájmu pořadatele, je možné vypsat ještě další třídy nad rámec výše uvedených.

  A to např.:

  − Rodiny (pro rodiče a nejméně dva jeho potomky)

  − Třída určená pouze koním českého chovu

  − Třída pro pony s KVH nad 107cm

  − Novic (pro koně, kteří se účastní výstavy poprvé v životě)

  − Veterán (pro koně starší 15let)

  − Chovné klisny s hříbětem

  − Třídy pro různé barevné rázy

  − atd.


  3. ŠAMPIONÁTY


  Do šampionátů postupují koně umístění ve třídách A-I. Koně umístění ve třídách vypsaných nad rámec základních chovatelských tříd do šampionátů nepostupují.

  V dané kategorii se vyhodnotí  • • Junior šampionát (pro koně do 3let včetně) - postupují první dva umístění ve třídách
  • • Senior šampionát (pro koně 4leté a starší) - postupují první dva umístění ve třídách
  • • Šampionát kategorie - postupují junior i senior šampion a vicešampion

  V případě sloučení tříd D+F a E+G a třídy H a I - se koně umístění na první a druhém místě zařadí do šampionátu podle věku a to - 3 letí koně do Junior šampionátu a 4 letí a starší do Senior šampionátu.

  V případě, že pony postoupí do šampionátu, je vhodné, aby se šampionátu zúčastnil. V případě, že se šampionátu nemůže z vážných důvodů zúčastnit, je nutno se omluvit rignstewardovi.


  4. ÚPRAVA KONĚ


  Zevnějšek koně má působit co nejpřirozenějším dojmem.


  Vystavovaný kůň musí:


  • • být v dobré kondici a zdravotním stavu
  • • být řádně vyčištěný
  • • mít upravená kopyta

  Je zakázáno:


  • • stříhat srst koně na těle nebo na jeho částech. Výjimku tvoří koně čtyřletí a starší, kteří byli oholeni v rámci zimní jezdecké či vozatajské přípravy. Nové holení v půběhu letní sezony není povoleno
  • • zaplétání hřívy a ohonu (výjimku tvoří jezdecké a vozatajské třídy, kde může být hříva zapletena)
  • • střihová úprava hřívy
  • • barvení srsti, přidávání žíní a jiné "umělé" vylepšování zevnějšku

  Vystavovaný kůň může:


  • • mít sestříhané vousy pod čelistí
  • • mít ustřižené přesahující chlupy přes ucho
  • • může mít zkrácený ocas ke spěnkovému kloubu, upravený do formy přirozeného odrostu
  • • může být okován ("botičky" ale nejsou povolené)

  Kůň ve špatné kondici či ve špatném zdravotním stavu nebo kůň s nedovolenými úpravami zevnějšku bude z kruhu vyloučen.


  5. VÝSTROJ


  A) Kůň


  1. •výstrojí koně se rozumí uzdečka s nánosníkem a udidlem nebo ohlávka
  2. • ohlávka či uzdečka musí být čistá, v perfektním stavu, dobře padnoucí. Doporučuje se kožená výstavní uzdečka či ohlávka. Barva je doporučena černá nebo hnědá.
  3. • je-li použito udidlo, musí být jednoduché stihlové
  4. • uzdečka musí být doplněna otěžemi nebo rozdvojeným vodítkem či vodítkem s "brýlemi" zapnutými do obou kroužků udidla nebo vodítkem zapnutým do nánosníku
  5. • u ohlávky musí být vodítko zapnuté do prostředního (podbradního) kroužku.

  Koně s nepadnoucí či nevhodnou výstrojí budou stewardem vyzvání k okamžité nápravě mimo výstavní kruh.


  B) Předvádějící


  1. • doporučen je společenský oděv nebo jezdecký oděv v tlumených či přírodních barvách
  2. • povinná je pevná uzavřená obuv
  3. • pokrývka hlavy odpovídající stylu oblečení, není podmínkou
  4. • povolená pomůcka - jezdecký bičík či výstavní hůlka. Maximální délka 76 cm
  5. • Předvádějících do 14 let včetně musí mít bezpečnostní přilbu  6. PŘEDVEDENÍ KONĚ


  • • koně musí být po celou dobu konání akce vedeni (volné pobíhání koní není přípustné a to ani v případě neodstavených hříbat)
  • • hřebci 3letí a starší musím mít uzdečku s udidlem a nánosníkem
  • • v pohybu je kůň předváděn v kroku a klusu na pravou ruku, předvedení má působit přirozeným a nenuceným dojmem
  • • předvádějící drží koně pravou rukou za připnuté vodítko/otěže (volný konec a případně bičík má v levé ruce)
  • • předvedení v klidu - výstavní postoj, SHP se předvádí v postavení tzv. do čtverce (přední i zadní nohy jsou v zákrytu) nebo v postoji, kdy jedna zadní končetina je mírně nakročena, přední jsou opět v zákrytu, aby vynikla šíře prsou (jeden z hlavních znaků plemene)
  • • pokleknutí vystavovatele před koněm je důvodem k okamžitému vyloučení z kruhu
  • • pokud posuzovatel, steward či zástupce pořadatele vyhodnotí, že bičík nebo výstavní hůlka jsou používány nadměrně nebo nevhodně, může koně vyloučit z kruhu.
  • • pokud vystavovatel koně dostatečně neovládá a kůň svým chováním omezuje či ohrožuje ostatní účastníky, může ho posuzovatel, steward či zástupce pořadatele vyloučit z kruhu.


  7. VYSTAVOVATEL, PŘEDVÁDĚJÍCÍ


  • • za škody způsobené koněm je zodpověný vystavovatel/majitel koně
  • • vystavovatel (nebo osoba vystavovatelem pověřená k předvádění), je povinen dodržovat pravidla stanovené pořadatelem výstavy, po celou dobu konání akce
  • • předvádějící je povinnen opatřit koně přiděleným katalogovým číslem, pokud tak neučiní bude ringstewardem vyzván k okamžité nápravě mimo výstavní kruh
  • • je povinnen dostavit se do výstavního kruhu v čas a to na pokyn ringstewarda, bez povolení stewarda je vstup do výstavního kruhu zakázán
  • • je povinnnen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních a to jak v kruhu, tak mimo něj
  • • je povinnen se přesně řídit pokyny ringstewarda nebo posuzovatele
  • • předvádějícím může být osoba mladší 18ti let. Za nezletilé osoby odpovídá rodič nebo jím pověřená dospělá osoba. Hřebce smí předvádět pouze osoba starší 12 let


  8. RINGSTEWARD


  • • může být pouze osoba starší 18ti let, která byla řádně proškolena (zná výstavní řád, pravidla pro speciální výstavní třídy, propozice akce a další související předpisy)
  • • nesmí být zároveň předvádějícím
  • • není oprávněn zasahovat do hodnocení koní
  • • dbá na dodržování bezpečnostních pravidel, výstvního řádu, propozic atd.
  • • řadí předvádějící a vyvolává je k posouzení (na pokyn posuzovatele)
  • • má právo vytknout chyby a má právo vyloučit předvádějícího, který svým nevhodným chováním poruší tento výstavní řád, propozice akce, nebo zásady welfare zvířat či hrubě porušuje pravidla slušného chování


  9. POSUZOVATEL


  • • posuzuje koně při výstavách či jiných chovatelských akcích (svody, licentace, hodnocení valachů atd.)
  • • má právo vytknout chyby a má právo vyloučit předvádějícího, který svým nevhodným chováním poruší tento výstavní řád, propozice akce, nebo zásady welfare zvířat či hrubě porušuje pravidla slušného chování
  • • může být pouze osoba starší 18-ti let a s akreditací posuzování SHP. V případě svodů, licentací a hodnocení valachů s pověřením RPK
  • • nesmí být zároveň předvádějícím, ani chovatelem či majitelem předváděného ponyho.


  10. PŘÍSTUP DO KRUHU


  Přístup do výstavního kruhu je povolen:


  • • posuzovateli
  • • ringstewardovi
  • • tlumočníkovi jedná-li se o zahraniční posuzovatele
  • • předváděným koním (neodstavená hříbata mohou doprovázet matku a naopak)
  • • předvádějícím a jejich pomocníkům (max. 1osoba/koně)
  • • ringstevardům či posuzovatelů v zácviku, pouze se souhlasem pořadatele
  • • fotografům s povolením pořadatele
  • • osobám zajišťujícím zdravotní dozor (lékař, veterinář)

  Ostatním je vstup do výstavního kruhu zakázán. Výstavní kruh smí předvádějící opustit až na pokyn ringstewarda


  11. PROTESTY


  • • rozhodnutí posuzovatele je závazné a nelze se proti němu odvolat
  • • prostest lze podat pouze z důvodu porušení výstavního řádu, pravidel pro speciální výstavní třídy nebo propozic akce
  • • protest se podává písemně k rukám ředitele akce a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušné výstavní třídy
  • • s podáním protestu je nutné složit kauci ve výši 2500,-Kč, která v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele
  • • o oprávněnosti protestu rozhoduje, ředitel akce

   

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  Do výstavního kruhu nebudou vpuštěny osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebo osoby, které zacházejí s koněm hrubě apod.

  Výstavy se nesmí účastnit hříbata mladší 21 dnů a to ani jako doprovod matky.

  Posuzovatele a ringstewarda je pořadatel povinen oznámit v propozicích akce a o případné změně neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek svazu.

  SCHSHP neodpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku účastníků ani návštěvníků akcí.