Sportovní disciplína pro využití shetlandských poníků.


 Pravidla účasti dětí a poníků v dostizích

2024 

Připravované akce:

Pohár Shetland pony race teamu CZ 2024 (PSPRT)

za podpory Dostihového závodiště Slušovice z.s.

Dostihová PONY LIGA 2024 Shetland pony race team CZ (SPRT) 

Za podpory Jockey Clubu a.s.

Exhibice registrovaných shetland pony 2024

Termíny:

· 11.5. 2024 - 1..kolo Poháru Shetland pony race teamu CZ, dostihové závodiště Slušovice

· 15.6. 2024 - Pony Liga, dostihové závodiště Brno

· 9.6. 2024 - 2. kolo Poháru Shetland pony race teamu CZ, dostihové závodiště Slušovice

· 20.7. 2024 - 3. kolo Poháru Shetland pony race teamu CZ, dostihové závodiště Slušovice

· 7.9. 2024 - 4. kolo Poháru Shetland pony race teamu CZ. dostihové závodiště Slušovice

· 5.10. 2024 - Pony Liga, dostihové závodiště Brno

· 28.10. 2024 - 5. kolo Poháru Shetland pony race teamu CZ, dostihové závodiště Slušovice


Pravidla:

 • Pohár Shetland Pony Race Teamu CZ je realizovaný za podpory Dostihového závodiště Slušovice z.s..
 • Seriál Pony Liga je realizovaná za podpory Jockey Clubu ČR.
 • Exhibice jsou pouze prezentační a nejsou otevřené .
 • Do Chovatelského poháru SCHSHP z.s. budou započtené výsledky všech otevřených dostihů pro registrované shp splňující podmínky účasti na dostizích 2024.
 • Výsledky dostihů budou průběžně zveřejňovány na: www.schshp.cz, www.shetland-pony-race-team-cz.webnode.cz , www.facebook.com/shetlandponyrace, www.dostihy.cz/pony-dostihy, www.schshp.cz.
 • Oficiálních dostihů registrovaných shetland pony se mohou účastnit pouze předem přihlášené dvojice (registrovaný shp a dítě). Startka je otevřená pro všechny zájemce o dostihy splňující Podmínky k účasti opravňující ke startu.
 •  Podmínky k účasti jsou platné i při účasti exhibičních dostihů.  Startka je sestavená pouze pro členy Shetland pony race teamu a podmíněná společným tréninkem. 
 • Termín přihlášení do dostihů je v den přihlášek regulérních dostihů dostihového dne, tedy 10 dnů před dostihem. Přihlášku lze doručit poštou: Renata Marková, Komenského nám. 89, 66501 Rosice nebo e-mailem, shetlandponyrace@seznam.cz. Po kontrole přihlášek včetně kontroly zkoušek a registrací přihlášených poníků, budou přihlášky předány 10. den před dostihem na email pořadatele - Dostihové závodiště Slušovice z.s.. Pony Liga , aj. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
 • Do přihlášky (formulář přihlášek je součástí pravidel) je třeba uvést k poníkovi jméno, barvu, věk (podmínka startu je 4 let a více) a registrační číslo poníka registrovaného jako shetland pony v UEK ČR. Dále jméno a příjmení jezdce, jeho věk, barvu dresu a čapky. Pokud nejezdi v barvách SPRT je třeba uvést název stáje.
 • Dále je třeba nejpozději v den konání prvního dostihu v daném roce doložit: Souhlas zákonného zástupce dítěte s ověřeným podpisem zákonného zástupce a Souhlas se zpracováním os. údajů.
 • Na počátku sezony je třeba podepsat Smlouvu o spolupráci a mlčenlivosti zástupců majitelů koní a jezdců. Tento dokument bude platný pro celý rok 2024.
 • Dostihů se mohou zúčastnit pouze registrovaní shetland pony zapsaní v PK SHP ČR nebo SPSBS (Shetland pony stud book society GB).
 • Poníci musí mít zaznamenané platné očkování a laboratorní vyšetření krve na infekční anémii s negativním výsledkem dle platných pokynů daného roku vydaných SVS pro jednotlivá závodiště.
 • Dostihů se nemohou zúčastnit poníci jiných plemen nebo pony bez PP.
 • Poník se může zúčastnit pouze jednoho dostihu v dostihový den (výjimkou je zkušební dostih na začátku sezony). Minimální rozpětí mezi dostihovými starty poníka je minimálně 6 dní .
 • Dostihů se mohou účastnit děti do věku 15 let (dnem dovršení věku 16 let zaniká možnost účasti). Zástupce organizátora Shetland Pony Race Teamu CZ si vyhrazuje právo provést kontrolu věku. Dostihu se nemohou zúčastnit jezdci, kteří sice splňují věkovou hranici, ale mají již vydanou licenci (žák, amatér) JCČR a již absolvovali start v regulérním dostihu A1/1.
 • Dále zástupce SHPRT provede  kontrolu věku poníka a jeho registraci.
 • Jezdec musí mít vhodnou výstroj, bílé jezdecké kalhoty, dostihový dres, barevný potah na helmu, jezdeckou obuv,  musí mít bezpečností jezdeckou přilbu a vestu.
 • Poník musí být v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěný s dobře upravenými kopyty.
 • Do dostihu lze použít sedlo pony klasické nebo dostihové (číslo startovné zapůjčí organizátor před každým startem), uzdečka s udidlem.
 • Na start může poníka doprovázet pouze plnoletá osoba (vodič). Oděv vodiče bude vždy v barvě kombinace bílé a černé (kalhoty vždy černé), obuv s pevnou nebo sportovní podrážkou. Vodiči budou před zkušebním dostihem sezony proškolení o způsobu vedení dvojice do dostihu a svým podpisem o proškolení souhlasí a berou informace na vědomí že se budou podle nich řídit po celou sezonu 2024.
 • Účast v dostizích poníků je zdarma.
 • Maximální počet přihlášených v jednom dostihu je 10. Délka dostihu je cca 300 metrů.
 • Po přijetí přihlášky bude obratem vystaveno emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě že bude počet 10 startujících již naplněný, přihlášky, které přijdou nad tento rámec nebudou s omluvou přijaty.
 • V případě nižšího počtu přihlášených než 3 poníci si organizátor vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem dostihového dne dostih zrušit.
 • V dostizích shp je zakázáno používání bičíku, nestandardních vyvazovacích řemenů, pomůcek a ostruh, organizátor nebo pořadatel provede kontrolu před dostihem.
 • Dekorování při dostizích.

PSPRT - Vítězná dvojice získá pohár a flotu. Všichni ostatní dostanou čestné ceny a dárkové tašky – předá a zajišťuje Dostihové závodiště Slušovice z.s. a .

Pony Liga – Vítězná dvojice získá pohár a flotu. Všichni ostatní dostanou flotu a dárkové tašky.


 • Bodování.

Bodování v rámci PSPRT pro závodní dvojici na jednotlivých dostihových dnech ve Slušovicích:

Vítězem se stává jezdec s poníkem s nejvyšším počtem nasbíraných bodů.

Jestliže jezdec změní poníka v průběhu sezony, bude bodovaný v tabulce výsledků od dalšího dostihu jako nová dvojice.

Bodovací tabulka dvojic (jezdec a poník) bude průběžně doplňována a zveřejňována na www.schshp.cz, www.shetland-pony-race-team-cz.webnode.cz

Dostihové dny Slušovice

1.místobody 10

2.místo body 9

3.místo body 8

4.místo body 7

5.místo body 6

6.místo body 5

7.místo body 4

8.místo body 3

9.místo body 2

10.místo body 1Bodování v rámci Pony Ligy – body sbírá jezdec

1.místo – 4 body 2. místo – 3 body 3. místo – 2 body 4. místo – 1 bodBodování v rámci Chovatelského poháru SCHSHP z.s.

V rámci podpory využití shetlandských pony budou výsledky poníků vyhodnocovány Svazem chovatelů Shetland pony, z.s, a zařazeny do prestižního Chovatelského poháru pro majitele a chovatele shetlandských pony. Projekt je podporován ASCHK ČR. Zde se startujícímu poníkovi body i při změně jezdce sčítají. Slavnostní vyhlášení proběhne na Výroční členské schůzi SCHSHP z.s.. 

PODMÍNKY PRO ÚČAST V DOSTIZÍCH PRO ROK 2024

 • Věk poníka dosažený v roce dostihů - 4 roky.
 • Věk dítěte – do max. 16 let (s přihlédnutím na výšku jezdce a poníka).
 • Shetlandský poník musí být registrovaný V PK SHP v UEK ČR nebo ve Shetland pony stud book society GB.

Praktické zkoušky pro účastníky před dostihy:

Poník, který bude startovat v dostizích v roce 2024 musí absolvovat:

 • Zkoušky výkonnosti v kombinované úloze SCHSHP z.s.. ZV jsou vypsané a schválené RPK SCHSHP z.s., mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností plemene shetlandský pony.

Pro dostihy je výsledek ZV prokázání ochoty spolupráce poníka s dítětem a přiježděnost.

Pro start v dostizích je třeba ve ZV docílit dosažené minimální známky 7,1 bodu. 

Při změně jezdce v průběhu roku se poníkovi již absolvované ZV započítávají.

Pokud poník již vykonal ZV v zápřahové zkoušce, musí pro účely dostihů absolvovat i zkoušku kombinovanou.

Pokud poník v předešlých letech již vykonal ZV v podsedlové zkoušce, nemusí absolvovat zkoušku kombinovanou.

Pokud poník vykonal ZV v kombinované nebo podsedlové zkoušce a vymění jezdce, budou původní ZV uznané.

Startující dvojice musí před prvním dostihem pro SHP společně absolvovat:

 • First ridden. Speciální výstavní třída hodnocená akreditovaným posuzovatelem SCHSHP z.s.. Vždy musí absolvovat dvojice, která bude společně startovat v daném roce (nebo období) na dostizích. Úloha bude provedená před zahájením dostihové sezony. Zájemce se přihlásí na nejbližší výstavu spojenou SVT pro shp.   Dvojice pro zdárné vykonání nesmí být diskvalifikovaná.

 • Zkušební dostih na dostihové dráze. Zkušební rovinový dostih absolvují všichni noví účastníci (poník nebo jezdec) , kteří budou startovat v roce 2024. Hodnocený bude start, průběh dostihu a schopnost zadržení poníka po doběhu členem dostihové komise Jockey Clubu ČR. V případě, že bude vypsán v průběhu sezony dostih s překážkami, všichni noví účastnící musí projít zkušebním dostihem s překážkami se stejným hodnocením jako u rovinového. Místo bude upřesněno zástupcem SPRT CZ účastníkům včas.

 • Podmínky účasti platí u všech otevřených dostihů registrovaných shetlandských pony a  exhibicí v plném rozsahu.

Shetland Pony Race Team CZ. Pravidla jsou platná pro všechny dostihové oficiální dostihy a exhibice.

V Rosicích dne 07.3.2024

Renata Marková


Další dokumenty budou postupně přidány.