AKCELERAČNÍ PROGRAMKe stimulaci genetického pokroku v chovu koní plemene Shetlandský pony, Asociace svazů

chovatelů koní České republiky, občanské sdružení (dále ASCHK) jako nový impuls

vyhlašuje výběrový program, pro držitele špičkových plemenných koní. Cílem programu je

urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv.

Nucleus herdus - plemenní koně - s čistokrevným rodokmenem, vlastní prokázanou výkonností popř. kontrolou dědičnosti.

ASCHK bude usilovat i za pomoci státní stimulace o vytvoření takových podmínek pro

chovatele plemenných koní, aby mohly být prověřené klisny kryty čistokrevnými hřebci.

Bude tak usilovat, aby pro chovatele, které spojuje zájem chovat koně srovnatelné s produkty

nejlepších chovů, spoluvytvářel podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.


Cíl navrženého šlechtitelského projektu:

Účelem předloženého projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního program) je dosáhnout maximální genetický pokrok především u potomstva klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

Způsob realizace:

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců.

Kritéria výběru koní do navrženého programu:

Pro intenzivní šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena následující kritéria:


A. KLISNY:


1. Klisny zařazené do Preferovaného oddílu Hlavní plemenné knihy (označení PREF) Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění následujících podmínek:

a) klisny, které mají hodnocení exteriéru min. 7,1 bodu a mají zapsánu minimálně 1 dceru v HPK, nebo zařazeného syna

nebo,

b)klisny s hodnocením exteriéru minimálně 7,1 bodů a minimálně 7,1 bodu za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti


B. HŘEBCI:


1. Plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají složeny zkoušky výkonnosti s hodnocením minimálně 7,1 bodu.

2. Plemenní hřebci s oprávněním působit v PK Shetlandský pony a hodnocením exteriéru 7,5 nebo vyšším, kteří mají potomstvo zapsané v PK (dcera v HPK, nebo syn v PK)


Pokud Vaše zvíře splňuje požadované atributy pro zařazení do akceleračního programu, vyplňte formulář žádosti  o zařazení a pošlete jej do kanceláře ASCHK  (https://www.aschk.cz/kontakty )a v kopii k rukám předsedkyně RPK Bc. Šarochová Petra - předsedkyně RPK saroska@atlas.cz tel.: 606588264

Formuláře ASCHK, kde si vyhledáte a vytisknete příslušný díl: